a) Katha upanisad.
b) Brahma samhita.
c) Visnupurana.
d) Yoga sutra.

The correct answer is
b) Brahma samhita.