a) Garga samhita.
b) Srimad Bhagavatam.
c) Isopanishad.
d) Brahma samhita.

The correct answer is
d) Brahma samhita.