a)   Brahma, Vishnu, Shiva
b)   Vishnu, Shiva, Brahma
c)   Shiva, Brahma, Vishnu
d)   Brahma, Shiva, Vishnu

The correct answer is
a)   Brahma, Vishnu, Shiva