a)   Viraja
b)   Visvaja
c)   Kasyapa
d)   Devakulya

The correct answer is
d)   Devakulya