a) Madhvacharya.
b) Ramanujacharya.
c) Nimbakacharya.
d) Shankaracharya.

The correct answer is
d) Shankaracharya.