a) Hari-bhakti-vilasa.
b) Hari-bhakti-sudhodaya.
c) Bhakti-rasamrita-sindhu.
d) Harivamsha.

The correct answer is
b) Hari-bhakti-sudhodaya.