a) Varaha Dev.
b) Vyasa dev.
c) Kurma Dev.
d) Vamana Dev.

The correct answer is
d) Vamana Dev.