a)   Mathura
b)   Dvaraka
c)   Vrndavana
d)   Indraprastha

The correct answer is
b)   Dvaraka