a)   Kashyapa
b)   Vasistha
c)   Kriya
d)   Dhata

The correct answer is
b)   Vasistha