a)   Satya, Treta, Dvapara, Kali
b)   Satya, Dvapara, Treta, Kali
c)   Treta, Satya, Dvapara, Kali
d)   Treta, Dvapara, Satya, Kali
 

The correct answer is
a)    Satya, Treta, Dvapara, Kali