a)   Maha Vishnu
b)   Garbhdakshayi Vishnu
c)   Kshirodakshayi Vishnu
d)   Brahma

The correct answer is
a)   Maha Vishnu