a) Srimad Bhagavatam.
b) Bhagavad Gita.
c) Brihad Bhagavatam.
d) Brihan-naradiya Purana.

The correct answer is
b) Bhagavad Gita.