a) Parikshit
b) Yudhistira
c) Abhimanyu
d) Janamejaya

The correct answer is
a) Parikshit