a) Garuda
b) maheshvara
c) Shwetavaraha
d) Vamadeva

The correct answer is
c) Shwetavaraha