a) Anirudhha
b) sankarshana
c) Maha-vishnu
d) Brahma

The correct answer is
c) Maha-vishnu