a)     Vishvaksena
b)     Vishvakarma
c)     Svayambhu Manu
d)     Lord Vishnu

The correct answer is
b)     Vishvakarma