a)   Vishvarupa
b)   Tvasta
c)   Sukracharya
d)   Brihaspati

The correct answer is
b)   Tvasta