a)   Shudras
b)   Vaishyas
c)   Kshatriyas
d)   Brahmanas

The correct answer is
d)   Brahmanas