a) Nadiya Prakasha
b) The Harmonist
c) Back to Godhead
d) Gaudiya Patrika

The correct answer is
d) Gaudiya Patrika