a)    Swayambhu
b)    Satrajit
c)    Krtavarma
d)    Svaphalka

The correct answer is
d)    Svaphalka