a)    Sanatana Gosvami
b)    Jiva Goisvami
c)    Rupa Gosvami
d)    Krishnadas Kaviraj Goosvami

The correct answer is
 a)    Sanatana Gosvami