a)   Bhakthi Vinod Thakur
b)   Jagannath Das Babaji Maharaj
c)   Narayana Maharaj
d)   Gaur Kishore Das Babaji Maharaj

The correct answer is
d)   Gaur Kishore Das Babaji Maharaj