a) Abhay Charanaravinda
b) Bhakthi Siddhanta Saraswati Thakur
c) Bhakthi Vinod Thaklur
d) Rupa Gosvami

The correct answer is
a) Abhay Charanaravinda