a)   Sucimukha
b)   Avata-nirodhana
c)   Paryavartana
d)   Ksarakardama

The correct answer is
c)   Paryavartana