a)   Ilavrata varsa
b)   Hari varsa
c)   Bharata varsa
d)   Kimpurusa varsa

The correct answer is
c)   Bharata varsa