a) Jana-sanga
b) Prajalpa
c) Prayasah
d) Laulyam

The correct answer is
a) Jana-sanga