a) Ksirodakshayi Visnu, Garbhodakshayi Visnu
b) Ga rbhodakshayi Visnu, Ksirodakshayi Visnu,
c) Ga rbhodakshayi Visnu, Karanodakshayi Visnu
d) Ksirodakshayi Visnu, Karanodakshayi Visnu

The correct answer is
a) Ksirodakshayi Visnu, Garbhodakshayi Visnu