a) Varada
b) Dayapara
c) Bhaktha Priya
d) Bhava Lunthana Kovida

The correct answer is
c) Bhaktha Priya