a)     B.R.Sridhar Maharaj
b)     Bhakti Siddhanta Saraswathi Thakur
c)     Kesava Maharaj
d)     Bhakthi Saranga Gosvami Maharaj

The correct answer is  
a)     B.R.Sridhar Maharaj