a) Manusamhita
b) Gargasamhita
c) Brahmasamhita
d) Rigveda

The correct answer is
c) Brahmasamhita