a) Kanistha-adhikari
b) Madhyama-adhikari
c) Uttama-adhikari
d) Philanthropist

The correct answer is
a) Kanistha-adhikari